งานประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซี่ยน 42nd AMM / PMC 16th ARF : ภูเก็ต THAILAND 2009 (17-23 July 2009 Phuket,TH)
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน(ASEAN Ministerial Meeting: AMM) ครั้งที่ 42
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา(Post Ministerial Conferences: PMC)
การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
(ASEAN Regional Forum: ARF) ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2552 จ.ภูเก็ต ประเทศไทย

การทำงานของ ทีม Kkthai LISG และทีมงาน Network CAT,AddValue Co.,LTD ในงานประชุม การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน(ASEAN Ministerial Meeting: AMM) ครั้งที่ 42 จังหวัดภูเก็ต
** Requirements **
- ผู้ควบคุมงาน Software authen จะต้องปฏิบัติงาน ภายใต้ กระทรวงการต่างประเทศ อย่างเคร่งครัด
- Software Authen ต้องอยู่บน มาตราฐาน Radius Accouting Server และต้อง Support Log Analysis for Thailand Computer LAW 2550
- ผู้ควบคุมงาน Software authen จะต้อง Monitor ระบบ ตลอดเวลาการใช้งาน ( 07:00 - 23:00 น. )
- software authen จะต้องรองรับ ผู้ใช้งาน อย่างต่ำ 3,000 Concerrent
- software authen ต้องมีเสถียรภาพสูงสุด ( Uptime 100% )
- Software authen จะต้องมีความสามารถทำให้ อุปกรณ์ Firewall 's FortiGate มองเห็น Client ที่ Authen Radius Server ( None NAT Masq From Server + Static Routing IP Address to FortiGate Firewall box. )
เพื่อทำ network policy base, ตรวจจับ Traffice และ monitor Virus traffice จากเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในงาน
- Software Authen จะร้องทำงานร่วมกับเครือข่าย Wifi ขนาดใหญ่ ( Multi Interface VLAN, Muliti SSID )

 


ethernet cable
Http://www.free-counter-plus.com
ethernet cable