Home |   About Us   |   Features   |   Server   |   Client   |   Contact Us   |   Download   |   Faq   |   Diagram  
ขั้นตอนการสมัครเป็น Dealer
คุณสมบัติเบื้องต้น
 • ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  และให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้


เอกสารที่ใช้ประกอบการการพิจารณา

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนากรมทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  ส่งเอกสารดังกล่าว มาที่
  เบอร์ FAX: 025967000 ext. 012629224
  หรือเพื่อความรวดเร็ว Scan เอกสารส่งมาที่
  Email: armskill@hotmail.com
  หรือ support@kkthai.com

 

 

 Copyright © 2011 kkthai-lisg. All Rights Reserved.
www.kkthai.com , support@kkthai.com