ทีมงาน Kkthai ได้รับมอบหมายให้ Customizer Authentication Server บนระบบ LAN ภายในของ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ซึ่งมี โจทย์ ค่อนข้าง ยาก พอสมควร โดยเฉพาะ การ รับ สัญญาณ อินเตอร์เน็ตแบบ Fiber Optic จาก สำนักงานใหญ่ ผ่านทาง Switch Layer3 ที่ทำ routing แบบ OSPF Routing Protocal อีกทั้งจะต้อง ทำ Backup Internet Gateway ( ADSL Line ) แบบอัตโนมัติ กรณี สัญญาณ อินเตอร์เน็ตจาก สำนักงานใหญ่ Down ลงด้วย

แต่ท้ายที่สุด งานดังกล่าว ก็ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะ linux ubuntu มี opensource ที่สามารถ run Protocal OSFP บนตัวมันเองได้ จึงสามารถทำงาน ร่วมกับ Core Gateway บน Authentication ของ kkthai ได้โดยทันที
ospf-network