ตัวอย่างของ Site ลูกค้าที่ให้บริการ Internet Wifi อยู่ที่ เกาะเต่า
ด้วย เหตุผล ของระยะทางของคู่สาย adsl ที่ไกลจากชุมสาย DSLAM, การให้บริการของ isp
ผู้ให้บริการ ADSL จึุงสามารถบริการความเร็วสูงสุดได้ที่ 2 Mbps ในแต่ละเส้น
แต่ความต้องการจากผู้ใช้งานซึ่งมีจำนวนมาก จึงต้องใช้ ความสามารถของ ฟังก์ชั่น Loadbalance Multiwan บน KKTHAI LISG V2.50
จนทำให้ ผู้ดูแลระบบ รายนี้ สามารถนำ ADSL จำนวน 7 คู่สาย มาให้บริการแก่ ลูกค้าที่มีจำนวนมาก ได้อย่างพอเพียง
โดยใช้ Switch Vlan เพื่อทำ VLAN ให้Lan Card ของ Server เพียงใบเดียว ทำการเชื่อมต่อ pppoe connection กับ Modem ADSL ทั้ง 7 ตัว
ทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถมี Bandwidth สูงเพียงพอ ที่จะให้บริการ ลูกข่าย จำนวนมากได้ และที่สำคัญ ผู้ดูแลระบบ ยังคงมั่นใจในระบบบริการอินเตอร์เน็ต
ถึงแม้ ว่า อินเตอร์เน็ตเส้นใด เส้นหนึ่ง หรือ อินเตอร์เน็ตของ ISP บางราย จะ Down time ระบบ Loadbalanc & Link Fail over ก้อยังสามารถบริการอินเตอร์เน็ตให้กับเครื่องลูกข่าย
ได้อย่างต่อเนื่องด้วย Internet เส้นที่ยังเหลือใช้งานอยู่นั่นเอง
** และที่สำคัญ เหนืออื่นใดคือ ผู้ดูแลระบบ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนซื้ออุปกรณ์ Loadbalance Hardware ที่มีราคาสูง **หลังจากกำหนด vlan id , trunk port ใน switch Vlan และ config loadbalanc profile ใน lisg v2.50 เรียบร้อยแล้ว


รูปภาพด้านล่าง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ของสถานที่จริง ของการนำเครื่อง Server ที่ลง software KKthai LISG V2.50 ทำ 4 WAN ADSL Loadbalance
โดยเลือกใช้ Mainboard ที่มี 5 Lan Interface ( 1 Lan onboard + 2 PCI lan card + 2 PCI Ex1 Gigabit Lan card )ทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถมี Bandwidth สูงเพียงพอ ที่จะให้บริการ ลูกข่าย จำนวนมากได้ และที่สำคัญ ผู้ดูแลระบบ ยังคงมั่นใจในระบบบริการอินเตอร์เน็ต ถึงแม้ ว่า อินเตอร์เน็ต
เส้นใด เส้นหนึ่ง หรือ อินเตอร์เน็ตของ ISP บางราย จะ Down time ระบบ Loadbalanc & Link Fail over ก้อยังสามารถบริการอินเตอร์เน็ตให้กับเครื่องลูกข่าย
ได้อย่างต่อเนื่องด้วย Internet เส้นที่ยังเหลือใช้งานอยู่นั่นเอง